Sesja Rady Miejskiej w Karlinie 30.09.2016

ZAWIADOMIENIE

RADA MIEJSKA W KARLINIE ZAWIADAMIA, ŻE W DNIU 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU, O GODZINIE 1000 W AULI KARLIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KARLINIE PRZY ULICY PARKOWEJ NR 1 ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Beata Klepuszewska

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

a) stwierdzenie prawomocności obrad,

b) przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej.

2. Wolne wnioski i informacje.

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski.

4. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
6. Informacja dotycząca działalności Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Karlinie – podsumowanie sezonu grzewczego.

7. Informacje o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2016 roku budżetu Gminy Karlino, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2016 roku budżetu Gminy Karlino oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, a także o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na  2016 rok,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatków określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,

f) zbycia nieruchomości położonych na terenie miasta Karlino,

g) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,

h) przyjęcia programu usuwania barszczu Sosnowskiego i barszczu Mantegazziego na terenie gminy Karlino,

i) uchwalenia Planu Działania ,,Przystań w Karlinie”,

j) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karlino na lata 2016 – 2021.

9. Informacja z PUP w Białogardzie na temat bezrobocia w Powiecie Białogardzkim.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi Burmistrza na zapytania.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach.

13. Zakończenie XXIV sesji Rady Miejskiej w Karlinie.