Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych Sp. z o.o. w Karlinie ul. Kościuszki 1A, 78-230 Karlino, która jest administratorem danych (zwana dalej ZOSTiR) w celu przesyłania informacji ze strony https://www.sport.karlino.pl/ (subskrypcja newslettera).

W ZOSTiR został wyznaczony inspektor danych osobowych – Robert KOPERSKI z którym można się skontaktować poprzez – adres e-mail :  iod.zostir@karlino.pl

Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowaniu, ograniczeniu przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi możliwość realizowania usługi.

Administrator danych osobowych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich oraz nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.