Obowiązek informacyjny

            Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, że:

 

1.Administratorem Danych Osobowych jest  Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych Sp. z o.o. w Karlinie ul. Kościuszki 1A, 78-230 Karlino (zwany dalej ZOSTiR).

2.W ZOSTiR został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Robert Koperski, który m.in. monitoruje przestrzeganie przepisów RODO przez Administratora Danych. Z IOD mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych  poprzez adres e-mail.:

 iod.zostir@karlino.pl

3.Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust.1 lit c RODO), w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), a także na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust 1 lit. a) RODO).Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody dotyczy sytuacji, w których przetwarzanie danych nie jest konieczne do wykonania umowy. W takich przypadkach jeżeli zechcecie Państwo skorzystać z tej podstawy prawnej poprosimy o wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Tego typu zgoda może być w każdym czasie przez Państwa wycofana i nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem takiej zgody.

4.Na terenie ZOSTiR został wprowadzony szczególny nadzór nad pomieszczeniami oraz terenem wokół obiektu w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

5.Na terenie ZOSTiR monitoring jest realizowany w celu i na n/w podstawie prawnej:

  1. a) zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdującego się w pomieszczeniach ZOSTiR – na podstawie; Ustawa Kodeks Pracy, Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych oraz Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  2. b) zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia poprzez identyfikowanie wszystkich osób przebywających na terenie zewnętrznym ZOSTiR – na podstawie; Ustawa Kodeks Pracy, Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych oraz 6 ust. 1 lit. f RODO.

6.Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa (np. Policja) oraz podmiotom, z którymi ZOSTiR zawarł umowę powierzenia danych osobowych jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych (np. firma informatyczna).

7.Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2019 poz. 553  ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach. Państwa dane osobowe uzyskane z monitoringu wizyjnego będą przetwarzane do 3 miesięcy. Dane uzyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług  przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później.

8.Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania oraz (poprawiania) – jeśli są błędne lub nieaktualne, usunięcia – w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – UODO na adres:  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO).

9.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

10.Administrator danych osobowych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich oraz nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

maj 2019